October 17, 2017

Registracija preduzeća

REGISTRACIJA PREDUZEĆA

 

Usluge registracije preduzeća obuhvataju: savetovanje, izbor i rezervaciju poslovnog imena, pripremu dokumentacije za registraciju u APR-u, banku ili Poresku upravu, posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama i organima na državnom i lokalnom nivou, sa bankom ili računovodstvom, notarom, itd.

Takođe, možete izabrati neke od naših usluga za sledeće poslovne korake: knjigovodstvo, marketing usluge, usluge menadžmenta preduzeća, izradu obaveznih pravilnika preduzeća (opštih akata), ugovora i drugih dokumenata, uslugu virtuelne kancelarije koja omogućava sedište i poslovnu adresu firme sa prijemom i prosleđivanjem kompletne dolazne pošte i druge administrativne usluge (za prvi mesec ili više).

Ovde smo za Vas.

Dobrodošli u poslovnu Srbiju i hvala Vam što ste nas izabrali!

 

BEOECC kancelarija

 

 

1. Pokrenite svoj posao

 

Izaberite poslovnu lokaciju

 

Sedište Vašeg preduzeća određuje visinu poreza, zakonske odredbe po zonama i propise kojima će Vaše preduzeće podleći.

Morate da donesete stratešku odluku o tome u koji grad i komšiluk ćete započeti svoj posao.

Sedište kompanije je mesto na teritoriji Republike Srbije na kome se obavlja poslovanje, i koje je kao takvo definisano Statutom ili Odlukom Skupštine.

Istražite i pronađite najbolje mesto za lociranje Vašeg poslovanja.

Neke korisne informacije možete pronaći u Privrednoj komori Srbije (PKS) ili Razvojnoj agenciji Srbije (RAS).

Takođe, i mi Vam možemo pružiti uslugu obezbeđivanja dodatnih informacija za izbor najbolje lokacije.

 

Izbor pravne forme

 

Pravna forma koju izaberete utiče na sve, od svakodnevnog poslovanja, preko poreza, do toga da li i koliko odgovarate sopstvenom imovinom. Trebalo bi da izaberete pravnu formu koja Vam daje pravi balans pravne zaštite i koristi.

Pravna forma se označava u poslovnom imenu na sledeći način:

 1. Preduzeće

– „ortačko društvo”, „o.d.” ili „od”;

– „komanditno društvo”, „k.d.” ili „kd”;

– „društvo s ograničenom odgovornošću”, „d.o.o” ili „doo”;

– „akcionarsko društvo”, „a.d.” ili „ad”.

Pored poslovnog imena, privredno društvo može u poslovanju da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojima koristi poslovno ime.

     2. Preduzetnik

Preduzetnik, takođe, obavlja delatnost pod poslovnim imenom koje sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku preduzetnik ili „pr” i sedište.

     3. Ogranak stranog preduzeća

     4. Predstavništvo stranog privrednog društva

     5. Poslovno udruženje

     6. Drugi oblici organizovanja

Više informacija na Internet stranici Agencije za privredne registre APR.

Takođe, pogledajte Vodič za osnivanje firme na Internet stranici Privredne komore Srbije (PKS).

 

Izaberite Vaše poslovno ime

 

Preduzeće (privredno društvo) posluje i učestvuje u pravnim transakcijama pod svojim poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa Zakonom o postupku registracije.

Poslovno ime sadrži naziv, pravni oblik i mesto gde se nalazi sedište kompanije.

 

Rezervacija poslovnog imena

 

Agencija za privredne registre (APR) je nadležna za odobravanje i rezervisanje naziva preduzeća.

Ovo je prvi korak u osnivanju Vaše kompanije. Takođe, ako želite da promenite naziv Vaše kompanije, potrebno je da podnesete Zahtev za rezervaciju novog imena kompanije.

Ime koje izaberete ne može biti identično ili skoro identično poslovnom imenu drugog preduzeća. Ne može biti uvredljivo ili sadržavati određene reči koje su ograničene ili zaštićene drugim zakonima.

Rezervisano ime morate da iskoristite za osnivanje nove kompanije (ili promenu imena postojeće kompanije) u roku od 60 dana.

Ako utvrdite da ističe vreme za iskorišćenje rezervisanog poslovnog imena – na 59. ili 60. dan možete produžiti rezervaciju imena. To će Vam dati još 60 dana u okviru kojih možete završiti osnivanje (više).

Počnite tako što ćete proveriti da li je ime Vaše kompanije moguće rezervisati.

 

Registrujte Vaše preduzeće

 

Preduzeće stiče status pravnog lica, odnosno upisivanjem podataka nove kompanije u Registar na način propisan postupkom registracije Agencije za privredne registre (APR).

Za registraciju preduzeća (DOO) u APR-u potrebno je dostaviti sledeće dokumente:

 1. Obrazac za prijavu (može se preuzeti besplatno sa zvanične internet stranice APR-a);
 2. Odluku/ugovor o osnivanju sa overenim potpisima osnivača društva (akcionara);
 3. dokaz o identitetu osnivača preduzeća (ako je osnivač fizičko lice: za državljane Srbije – fotokopija lične karte; za strane državljane – fotokopija pasoša; ako je osnivač pravno lice: original izvoda iz registra preduzeća);
 4. Odluka o imenovanju zastupnika (ako zastupnici nisu navedeni u Ugovoru o osnivanju);
 5. OP obrazac, tj. overeni potpisi svih zastupnika (obrazac OP može se besplatno preuzeti sa službene Internet stranice APR-a);
 6. potvrdu banke o uplati osnivačkog kapitala u gotovom novcu, ako se kapital plaća pre osnivanja, odnosno, osnivačkog ugovora o proceni vrednosti kapitala u stvarima ako se unose u preduzeće pre osnivanja;
 7. dokaz o uplati naknada za osnivanje; i
 8. punomoćje (ako registraciju obalja zastupnik).

Dokumenti na stranom jeziku moraju imati prevode na srpski jezik, koji su overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Pečat preduzeća

 

Iako upotreba pečata nije obavezna prema novom Zakonu o privrednim društvima, kompanije u Srbiji i dalje koriste pečate u svom poslovanju. Pored toga, u suprotnosti sa odredbama novog zakona, neki organi još uvek traže da se poslovna pisma/dokumenti preduzeća overavaju pečatom.

Nakon registracije preduzeća, obezbedićemo izradu pečata kompanije istog dana kada je preduzeće registrovano u APR-u. Izuzetak je situacija u kojoj želite pečat sa logotipom preduzeća. U tom slučaju čekamo Vaše instrukcije i potvrdu za izradu pečata.

 

Otvaranje računa u banci

 

Obično je potreban jedan dan za otvaranje poslovnog računa u banci, ali to nije moguće u svim bankama. Takođe, potrebno je 7-10 dana za izradu kartice za e-banking.

Možemo Vam dati savete o izboru banke i možemo Vam pružiti pomoć u otvaranju bankovnog računa, biti sa Vama prilikom otvaranja i / ili pojedine procedure u banci naknadno završiti u Vaše ime s Vašim ovlašćenjem (preuzimanje platnih kartica, dostavljanje dodatne dokumentacije i slično).

Treba odabrati banku koja najbolje odgovara Vašim potrebama. Na Internet stranici Narodne banke Srbije možete pronaći listu banaka koje posluju u Srbiji.

 

Poreska uprava – evidentiranje

 

Nakon što je kompanija registrovana u APR-u, Vaš računovođa mora pripremiti i dostaviti dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi (PU).

Ukoliko još niste doneli odluku o izboru računovođe, ne brinite, mi ćemo pripremiti potrebnu dokumentaciju, trebate je samo potpisati a mi ćemo je dostaviti Poreskoj upravi.

Na osnovu poreskih propisa Republike Srbije, našim klijentima savetujemo kako da uspostavljaju svoje poslovanje u Srbiji i iskoriste sve poreske povlastice. Takođe obezbeđujemo strategije poreskog planiranja gde se buduća plaćanja poreza planiraju na osnovu istorije trendova i performansi.

Veoma je važno za investitore i preduzetnike, koji su osnovali kompaniju u Srbiji, da razumeju poreske propise kako bi razvili projekte bez straha od bilo kakvih poreskih novčanih kazni ili drugih neočekivanih troškova.

Naš tim pruža detaljne informacije o svim vrstama poreza u Srbiji.

Više informacija o poreskim zakonima možete pročitati na Internet stranici Poreske uprave PU.

 

Digitalni potpis

 

Svaki direktor u Srbiji mora imati digitalni potpis za potpisivanje finansijskih izveštaja.

Obično, Vaš računovođa (računovodstvena agencija) može da podnese prijavu za digitalni potpis za Vašeg direktora.

Na osnovu Vašeg pitanja možemo Vam poslati ponudu za dobijanje digitalnog potpisa uz našu pomoć ukoliko odaberete jednu od naših usluga (osnivanje preduzeća, poslovno zastupanje, usluga upravljanja preduzećem itd.).

 

Računovodstvo i knjigovodstvo Srbija

 

Važan segment poslovanja svakog preduzeća je kvalitetno računovodstvo / knjigovodstvo koje osigurava poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, kao i dobar izvor informacija za upravljanje preduzećem.

Sarađujemo sa računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama, tako da, nakon registracije preduzeća, možete odabrati da li ćete prepustiti poslove knjigovodstva nama ili nekom od naših partnera koji ima više iskustva ili je specijalizovan za određenu delatnost.

Ako imate bilo kakvo pitanje o računovodstvu u Srbiji, molimo kontaktirajte nas.

 

2. Statusne promene ili brisanje preduzeća

 

Nudimo i sledeće usluge:

 1. Promene ili brisanje (likvidacija) preduzeća u Agenciji za privredne registre Srbije;
 2. Promene statusa preduzeća.

 

3. Usluge upravljanja preduzećem

 

Naša lična usluga je dizajnirana da Vam omogući kontrolu.

 

Izrada obaveznih pravilnika

 

Izrada obaveznih i opcionih pravilnika (opštih akata) preduzeća i svih promena uzrokovanih promenama u zakonima:

 1. Pravilnik o radu,
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
 3. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,
 4. Pravilnik o zaštiti od požara,
 5. Pravilnik o računovodstvu,
 6. Pravilnik o zaštiti poslovne tajne,
 7. Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju,
 8. Plan upravljanja otpadom,
 9. Pravilnik o troškovima reklame,
 10. i drugi opšti akti preduzeća.

 

Poslovno zastupanje

 

Održavanje kontakta sa svim državnim institucijama, bankom, računovodstvenom agencijom ili partnerima u regulisanju svih/pojedinih obaveza na dnevnom nivou (posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama i organima na državnom i lokalnom nivou, bankom, računovodstvenom agencijom; povezivanje sa predstavnicima Ministarstava i predstavnicima drugih državnih organa; posredovanje u pronalaženju lokalnih poslovnih partnera).

 

Ostale administrativne usluge

 

Priprema svih vrsta dokumenata, ugovora, faktura, poslovnih pisama, dokumenata za izvozno-uvozni postupak, javnih nabavki, marketinga, plaćanja putem elektronske banke itd.

 

Virtuelna kancelarija

 

Obezbeđivanje adrese virtuelne kancelarije za Vašu kompaniju u centru Beograda.

Usluga virtuelne kancelarije uključuje:

 1. virtuelna adresa za registraciju Vaše kompanije u centru Beograda, u ulici Visokog Stevana 10 (Opština Stari Grad, u blizini Kalemegdana) ili ulici Kneginje Zorke 2 (Opština Vračar, u poslovnom centru Orač) kao (1) prelazno rešenje dok ne pronađete odgovarajući poslovni prostor za Vašu kompaniju ili (2) za kompanije koje žele poslovnu adresu u centru Beograda, u jednoj od ove dve beogradske opštine.
 2. primanje i prosleđivanje kompletne dolazne pošte u ime Vaše kompanije.

 

Registracija domena

 

Registracija domena i otvaranje e-mail računa. Izrada web sajta.

 

* * *

 

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz gore navedenih oblasti, molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa popunjenim Zahtevom na

office@beoecc.rs 

 

ili nas kontaktirate putem telefona:

 

Mob/Viber/WhatsApp: 00 381 63 694040

Tel: 00 381 11 2185 397